Legal

Veel gestelde vragen

Een jurist in finance houdt zich bezig met juridische zaken binnen de financiële sector, zoals regelgeving, contracten, geschillen, risicobeheer en ethische kwesties, om de wettelijke naleving en integriteit te waarborgen.

Een bedrijfsjurist, of legal counsel, heeft een brede verantwoordelijkheid bij het begeleiden van juridische aspecten van activiteiten binnen een bedrijf. Dit omvat contracten, compliance, fusies, overnames, onroerendgoedtransacties, geschillen en meer, met als doel de wettelijke belangen van het bedrijf te beschermen.

Een bedrijfsjurist, ook wel bekend als in-house jurist of bedrijfsadvocaat, is een juridische professional die binnen een organisatie werkzaam is om juridische kwesties te behandelen en de belangen van de organisatie te beschermen. 

Het juridische vakgebied kent vele specialismen. Binnen de financiële dienstverlening zijn veel Juristen werkzaam met een specifiek aandachtgebied zoals bijvoorbeeld Arbeidsrecht, Contractrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Verkeersrecht, Klachtrecht, Gezondheidsrecht, Familierecht, Ondernemingsrecht, Huurrecht, Effectenrecht of ICT recht.

Een bestuurssecretaris is een belangrijke functionaris binnen een organisatie en heeft diverse verantwoordelijkheden. Ze faciliteren bestuursvergaderingen, zorgen voor wettelijke naleving, beheren statuten en reglementen, coördineren communicatie, onderhouden bedrijfsarchieven, bevorderen goede governance en kunnen betrokken zijn bij aandeelhoudersrelaties. Hun rol draagt bij aan een efficiënte bestuursstructuur en juridische naleving binnen de organisatie.

Een fiscaal jurist, ook wel fiscalist genoemd, is een gespecialiseerde jurist die zich richt op fiscale aangelegenheden. Hun taken omvatten:

 1. Fiscaal advies: Fiscalisten bieden gedegen fiscaal advies aan particulieren en bedrijven, gericht op het minimaliseren van belastingverplichtingen en het optimaliseren van fiscale strategieën.
 2. Belastingaangiften: Ze assisteren bij het opstellen en indienen van belastingaangiften, zowel voor individuen als organisaties, en zorgen ervoor dat deze in overeenstemming zijn met geldende belastingwetten en voorschriften.
 3. Belastingplanning: Fiscalisten helpen bij het plannen van financiële activiteiten en investeringen met als doel het minimaliseren van fiscale consequenties. Ze beoordelen de impact van diverse belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.
 4. Interpretatie van fiscale wetgeving: Ze bestuderen en interpreteren complexe fiscale wetten en voorschriften om te bepalen hoe deze van toepassing zijn op specifieke situaties en transacties.
 5. Geschillen en bezwaarprocedures: Fiscalisten vertegenwoordigen cliënten in geschillen met belastingautoriteiten, zoals de Belastingdienst, en helpen bij bezwaarprocedures om belastingkwesties op te lossen.

Fiscalisten zijn cruciaal voor het waarborgen van fiscale efficiëntie en het naleven van belastingwetgeving, terwijl ze cliënten helpen bij het maximaliseren van hun financiële middelen binnen de grenzen van de wet.

Een Pensioenjurist is een gespecialiseerde jurist met expertise in pensioenrecht. Hun rol omvat het adviseren over fiscale en juridische vraagstukken met betrekking tot pensioenen en sociale zekerheidswetgeving. De rol van een Pensioenjurist is van groot belang in een tijd waarin pensioenen een complex juridisch en financieel terrein vormen. Ze dragen bij aan het ontwikkelen en beheren van pensioenregelingen en zorgen ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de wet en de belangen van zowel werkgevers als werknemers beschermen.

Een Compliance Officer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een organisatie. De rol van een Compliance Officer is essentieel om ervoor te zorgen dat de organisatie zich houdt aan de wetten en voorschriften die haar activiteiten beïnvloeden. Ze spelen een sleutelrol in het minimaliseren van juridische risico's, het beschermen van de reputatie van de organisatie en het bevorderen van ethisch gedrag binnen de organisatie.

De rol van een Privacy Officer of Data Protection Officer (functionaris Gegevensbescherming)is van cruciaal belang in een tijd waarin gegevensbescherming en privacy een belangrijk aandachtspunt zijn geworden. Ze spelen een centrale rol in het waarborgen van de privacyrechten van individuen en in het zorgen dat de organisatie aan de geldende privacywetten voldoet.

Een Letselschade Advocaat of Letselschade Jurist is een gespecialiseerde juridische professional die zich richt op zaken met betrekking tot letselschade of personenschade. Hun rol omvat het verstrekken van juridisch advies aan slachtoffers van lichamelijk of psychisch letsel, zoals dat veroorzaakt door verkeersongevallen, medische fouten of arbeidsongevallen.

Deze professionals beoordelen niet alleen de juridische haalbaarheid van claims, maar ze spelen ook een cruciale rol in het berekenen van de omvang van de schade. Dit omvat het evalueren van medische kosten, verlies van inkomsten, toekomstige zorgbehoeften en immateriële schade, zoals psychische trauma's. Ze werken vaak samen met medische experts om de ernst van het letsel vast te stellen.

Letselschade Advocaten/Juristen vertegenwoordigen slachtoffers in juridische procedures en onderhandelen namens hen met tegenpartijen, zoals verzekeringsmaatschappijen. Als onderhandelingen niet succesvol zijn, zorgen ze voor juridische vertegenwoordiging in rechtszaken om te streven naar een eerlijke schadevergoeding.

Deze zaken kunnen complex en langdurig zijn, en Advocaten/Juristen beheren dossiers gedurende vele jaren, waarbij ze de belangen van hun cliënten behartigen. Naast hun juridische rol bieden ze vaak ook emotionele steun aan slachtoffers en helpen ze hen bij het omgaan met de gevolgen van het letsel. De uiteindelijke doelstelling is om slachtoffers te helpen bij het verkrijgen van de rechtvaardige schadevergoeding die ze verdienen en om hen bij te staan in een vaak moeilijk en emotioneel proces.

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid volgt of heeft afgerond. In Nederland kan men rechtsgeleerdheid studeren aan een aantal universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt in de volksmond veelal 'rechten' genoemd.

Het worden van een jurist in finance vereist een specifieke opleiding en specialisatie in financiële en juridische aspecten van de financiële sector.

 1. Rechtenstudie in Nederland: In Nederland kunnen studenten rechten studeren aan verschillende universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt vaak informeel aangeduid als 'rechten'. Na het behalen van het doctoraaldiploma in rechten, kunnen studenten zichzelf Master of Laws (LL.M.) noemen en de titel meester in de rechten (mr.) voeren. Als men alleen het bachelor-deel van de studie heeft afgerond, kan men zichzelf Bachelor of Laws (LL.B.) noemen.
 2. Universiteiten waar rechten gestudeerd kan worden:  enkele universiteiten waar men rechten kan studeren, zijn Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, en Radboud Universiteit Nijmegen.
 3. Postdoctorale specialisatiemogelijkheden: Na het behalen van een rechtengraad kunnen juristen zich verder specialiseren in specifieke rechtsgebieden zoals fiscaal recht, pensioenrecht, effectenrecht, compliance en meer.  o

Enkele voorbeelden waar men rechten kan studeren en postdoctoraal zich kan bekwamen in bijvoorbeeld fiscaal, pensioen, of effectenrecht:

Legalinfinance.nl is de grootste vacaturebank in Nederland voor juristen in de financiële dienstverlening of het financiële vakgebied, zoals Pensioenjuristen, Compliance officers, Letselschade juristen, Fiscaal juristen, Privacy juristen en Vermogensbeheer juristen.

Een jurist in finance houdt zich bezig met juridische zaken binnen de financiële sector, zoals regelgeving, contracten, polissen, geschillen, risicobeheer en ethische kwesties, om de wettelijke naleving en integriteit te waarborgen. 

Wat doet een jurist in de financiële dienstverlening?

Een jurist in finance is een gespecialiseerde juridische professional die zich richt op juridische kwesties die verband houden met de financiële sector. Deze juristen werken doorgaans voor financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, effectenmakelaars, en andere financiële dienstverleners. Hier zijn enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een jurist in finance:

 1. Regelgeving en naleving: Juristen in finance houden zich bezig met het volgen en interpreteren van financiële wet- en regelgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau. Ze zorgen ervoor dat hun organisaties voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorschriften.
 2. Contracten en transacties: Ze stellen juridische documenten op, beoordelen contracten en transacties, en onderhandelen over overeenkomsten met tegenpartijen. Dit kan betrekking hebben op leningen, fusies en overnames, beleggingen, en andere financiële transacties.
 3. Geschillen en juridische procedures: Juristen in finance kunnen betrokken zijn bij geschillen en juridische procedures die te maken hebben met financiële zaken, zoals geschillen met klanten, regelgevende instanties of andere partijen.
 4. Intellectueel eigendom: Sommige financiële instellingen hebben intellectueel eigendom, zoals handelsmerken, octrooien en auteursrechten. Juristen in finance beschermen deze intellectuele eigendomsrechten en behandelen geschillen die hiermee verband houden.
 5. Risicobeheer: Ze adviseren hun organisaties over juridische kwesties met betrekking tot risicobeheer, zoals kredietrisico, marktrisico en operationeel risico. Ze helpen bij het ontwikkelen van juridische strategieën om risico's te minimaliseren.
 6. Beleggingsregelgeving: Juristen in finance kunnen zich ook richten op beleggingsregelgeving, zoals de naleving van beleggingsfondsen met betrekking tot effectenwetten en voorschriften.
 7. Ethiek en integriteit: Ze spelen een rol bij het waarborgen van ethische normen en integriteit binnen de financiële sector, inclusief het voorkomen van fraude, belangenconflicten en andere ethische kwesties.
 8. Privacy: Ze moeten ervoor zorgen dat de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens in overeenstemming zijn met privacywetten en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Ze adviseren over privacykwesties en zorgen voor naleving van gegevensbeschermingsnormen in financiële transacties en klantinteracties.

Het werk van een jurist in finance vereist een diepgaand begrip van zowel juridische als financiële concepten. Ze moeten op de hoogte blijven van veranderende wet- en regelgeving en kunnen samenwerken met interne teams, externe adviseurs en regelgevende instanties om de belangen van hun organisaties te beschermen en te bevorderen.

Wat doet een Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist, ook wel bekend als in-house jurist of bedrijfsadvocaat, is een juridische professional die binnen een organisatie werkzaam is om juridische kwesties te behandelen en de belangen van de organisatie te beschermen. 

Hun rol omvat verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

 1. Juridisch advies en begeleiding: Bedrijfsjuristen verstrekken juridisch advies en begeleiding aan de organisatie en haar medewerkers over diverse juridische kwesties, zoals contracten, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendom, naleving van wet- en regelgeving, geschillen en meer.
 2. Contractbeheer: Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van contracten, het herzien van bestaande contracten en het voeren van onderhandelingen met externe partijen, zoals klanten, leveranciers en zakelijke partners, om ervoor te zorgen dat de contracten de belangen van de organisatie beschermen.
 3. Naleving van wet- en regelgeving: Bedrijfsjuristen waarborgen de naleving van relevante wet- en regelgeving, inclusief lokale, nationale en internationale voorschriften, en zorgen ervoor dat de organisatie op de hoogte blijft van veranderende wetgeving.
 4. Geschillenbeslechting: Ze spelen een belangrijke rol bij geschillenbeslechting, waarbij ze juridische procedures beheren, de organisatie vertegenwoordigen voor rechtbanken of bij alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en streven naar gunstige oplossingen voor geschillen.
 5. Beleidsontwikkeling: Bedrijfsjuristen zijn betrokken bij de ontwikkeling van intern beleid en procedures om juridische risico's te beheren en ervoor te zorgen dat de organisatie in overeenstemming is met de wet.

De rol van een bedrijfsjurist kan sterk variëren, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie en de specifieke juridische behoeften en uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Over het algemeen is het doel van een bedrijfsjurist om juridische kwesties op te lossen en de organisatie te helpen beslissingen te nemen die juridisch conform zijn en de belangen van het bedrijf beschermen.

Vacatures voor Bedrijfsjurist of Legal Counsel

Welke specialisaties zijn er binnen het juridische vakgebied?

Het juridische vakgebied kent vele specialismen. Binnen de financiële dienstverlening zijn veel Juristen werkzaam met een specifiek aandachtgebied zoals bijvoorbeeld Arbeidsrecht, Contractrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Verkeersrecht, Klachtrecht, Gezondheidsrecht, Familierecht, Ondernemingsrecht, Huurrecht, Effectenrecht of ICT recht.

Vacatures voor Juridisch Specialisten


Wat doet een bestuurssecretaris?

Een bestuurssecretaris is een belangrijke functionaris binnen een organisatie en heeft diverse verantwoordelijkheden. Ze faciliteren bestuursvergaderingen, zorgen voor wettelijke naleving, beheren statuten en reglementen, coördineren communicatie, onderhouden bedrijfsarchieven, bevorderen goede governance en kunnen betrokken zijn bij aandeelhoudersrelaties. Hun rol draagt bij aan een efficiënte bestuursstructuur en juridische naleving binnen de organisatie.

Vacatures voor Juristen in Beleid en Bestuur

Wat is een Fiscaal Jurist

Een fiscaal jurist, ook wel fiscalist genoemd, is een gespecialiseerde jurist die zich richt op fiscale aangelegenheden. Hun taken omvatten:

 1. Fiscaal advies: Fiscalisten bieden gedegen fiscaal advies aan particulieren en bedrijven, gericht op het minimaliseren van belastingverplichtingen en het optimaliseren van fiscale strategieën.
 2. Belastingaangiften: Ze assisteren bij het opstellen en indienen van belastingaangiften, zowel voor individuen als organisaties, en zorgen ervoor dat deze in overeenstemming zijn met geldende belastingwetten en voorschriften.
 3. Belastingplanning: Fiscalisten helpen bij het plannen van financiële activiteiten en investeringen met als doel het minimaliseren van fiscale consequenties. Ze beoordelen de impact van diverse belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting.
 4. Interpretatie van fiscale wetgeving: Ze bestuderen en interpreteren complexe fiscale wetten en voorschriften om te bepalen hoe deze van toepassing zijn op specifieke situaties en transacties.
 5. Geschillen en bezwaarprocedures: Fiscalisten vertegenwoordigen cliënten in geschillen met belastingautoriteiten, zoals de Belastingdienst, en helpen bij bezwaarprocedures om belastingkwesties op te lossen.

Fiscalisten zijn cruciaal voor het waarborgen van fiscale efficiëntie en het naleven van belastingwetgeving, terwijl ze cliënten helpen bij het maximaliseren van hun financiële middelen binnen de grenzen van de wet.

Vacatures voor Fiscalisten

Wat doet een Pensioenjurist?

Een Pensioenjurist is een gespecialiseerde jurist met expertise in pensioenrecht. Hun rol omvat het adviseren over fiscale en juridische vraagstukken met betrekking tot pensioenen en sociale zekerheidswetgeving. De rol van een Pensioenjurist is van groot belang in een tijd waarin pensioenen een complex juridisch en financieel terrein vormen. Ze dragen bij aan het ontwikkelen en beheren van pensioenregelingen en zorgen ervoor dat deze in overeenstemming zijn met de wet en de belangen van zowel werkgevers als werknemers beschermen.

Vacatures voor Pensioenjurist

Wat doet een Compliance Officer?

Een Compliance Officer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een organisatie. De rol van een Compliance Officer is essentieel om ervoor te zorgen dat de organisatie zich houdt aan de wetten en voorschriften die haar activiteiten beïnvloeden. Ze spelen een sleutelrol in het minimaliseren van juridische risico's, het beschermen van de reputatie van de organisatie en het bevorderen van ethisch gedrag binnen de organisatie.

Vacatures voor compliance officers

Wat doet een Letselschade Advocaat of Letselschade jurist?

Een Letselschade Advocaat of Letselschade Jurist is een gespecialiseerde juridische professional die zich richt op zaken met betrekking tot letselschade of personenschade. Hun rol omvat het verstrekken van juridisch advies aan slachtoffers van lichamelijk of psychisch letsel, zoals dat veroorzaakt door verkeersongevallen, medische fouten of arbeidsongevallen.

Deze professionals beoordelen niet alleen de juridische haalbaarheid van claims, maar ze spelen ook een cruciale rol in het berekenen van de omvang van de schade. Dit omvat het evalueren van medische kosten, verlies van inkomsten, toekomstige zorgbehoeften en immateriële schade, zoals psychische trauma's. Ze werken vaak samen met medische experts om de ernst van het letsel vast te stellen.

Letselschade Advocaten/Juristen vertegenwoordigen slachtoffers in juridische procedures en onderhandelen namens hen met tegenpartijen, zoals verzekeringsmaatschappijen. Als onderhandelingen niet succesvol zijn, zorgen ze voor juridische vertegenwoordiging in rechtszaken om te streven naar een eerlijke schadevergoeding.

Deze zaken kunnen complex en langdurig zijn, en Advocaten/Juristen beheren dossiers gedurende vele jaren, waarbij ze de belangen van hun cliënten behartigen. Naast hun juridische rol bieden ze vaak ook emotionele steun aan slachtoffers en helpen ze hen bij het omgaan met de gevolgen van het letsel. De uiteindelijke doelstelling is om slachtoffers te helpen bij het verkrijgen van de rechtvaardige schadevergoeding die ze verdienen en om hen bij te staan in een vaak moeilijk en emotioneel proces.

Vacatures voor Juristen in Letselschade


Beroepsorganisaties voor Bedrijfsjuristen, Fiscalisten, Pensioenjuristen, Belatsingadviseurs en Compliance Officers

Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen

Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen, opgericht in 1930, promoot de rechtspraktijk en rechtswetenschap met betrekking tot het bedrijfsleven. Dit gebeurt door ledenbijeenkomsten, juridische studies en adviesverstrekking. Het Genootschap verwelkomt bedrijfsjuristen als leden, met meer dan 1100 leden en gedragsregels.

www.ngb.nl

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vertegenwoordigt universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Opgericht in 1954, telt de NOB momenteel meer dan 4.100 leden die werkzaam zijn bij diverse kantoren, van groot tot klein, en adviseren uiteenlopende cliënten, waaronder multinationals, lokale overheden, MKB-bedrijven en vermogende particulieren.

De NOB-leden zijn onderworpen aan strikte interne beroepsregels en een eigen tuchtrechtspraak. Hun voornaamste verantwoordelijkheid is het behartigen van de belangen van hun cliënten, met als doel binnen de wettelijke grenzen fiscaal gunstige resultaten te behalen.

De NOB speelt een belangrijke rol in het bevorderen van hoogwaardige fiscale advisering en belastingpraktijken in Nederland. Ze biedt een platform voor belastingadviseurs om kennis uit te wisselen en professionele ontwikkeling te bevorderen.

www.nob.net

De Vereniging van Pensioenjuristen

De Vereniging van Pensioenjuristen heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening op het gebied van pensioenrecht. Dit doel wordt nagestreefd door middel van ledenbijeenkomsten, juridische studies en het verstrekken van adviezen.

Lidmaatschap van de Vereniging staat open voor pensioenjuristen die de titel Certified Pension Lawyer (CPL) mogen dragen en pensioenconsultants met de titel Certified Pension Consultant (CPC). Het lidmaatschap is echter geen vereiste voor het behoud van deze titels. De vereniging biedt een platform voor pensioenjuristen en -consultants om kennis te delen en bij te dragen aan de professionele ontwikkeling op het gebied van pensioenrecht.

www.vvpj.nl

Het Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is de belangrijkste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), met meer dan 7.500 leden. Het RB biedt ondersteuning op verschillende gebieden, waaronder:

 1. Belangenbehartiging: Het behartigt de belangen van belastingadviseurs richting de overheid en politiek.
 2. Vaktechnische informatie: Het voorziet leden van relevante vaktechnische informatie en ondersteuning bij hun beroepsuitoefening.
 3. Opleidingen: Het biedt opleidingen om Register Belastingadviseur te worden, wat aangeeft dat de adviseur beschikt over uitgebreide fiscale kennis en ervaring.
 4. Permanente Educatie: Het organiseert cursussen en workshops voor het bijhouden en verbeteren van de kwaliteit en kennis van belastingadviseurs.

Een Register Belastingadviseur is een betrouwbare en praktische adviseur met diepgaande fiscale kennis en ervaring, en een goed begrip van ondernemerschap. Het RB fungeert als een essentiële bron van ondersteuning en netwerken voor belastingadviseurs die gespecialiseerd zijn in het mkb-segment, en speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van belastingadvies in Nederland.

www.rb.nl

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO)

De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) is opgericht op 5 juni 2001 en fungeert als belangenvereniging voor Compliance Officers. Het lidmaatschap van de VCO is uitsluitend toegankelijk voor Compliance Officers die werkzaam zijn bij financiële instellingen onder wettelijk toezicht, zoals effecteninstellingen, banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, commissionairs, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De VCO biedt een platform voor Compliance Professionals om kennis uit te wisselen, belangen te behartigen en bij te dragen aan de ontwikkeling van compliance in de financiële sector.

www.vco.nl

NeVOA

NEVOA is een landelijke beroepsorganisatie voor juristen in Nederland. De organisatie werd opgericht in 1994 en heeft als doel juristen te ondersteunen en te helpen bij hun professionele ontwikkeling. Dit omvat zowel de verdieping als verbreding van hun vakgebied.

www.nevoa.nl

Hoe word ik jurist (in finance)?

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid volgt of heeft afgerond. In Nederland kan men rechtsgeleerdheid studeren aan een aantal universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt in de volksmond veelal 'rechten' genoemd.

Het worden van een jurist in finance vereist een specifieke opleiding en specialisatie in financiële en juridische aspecten van de financiële sector.

 1. Rechtenstudie in Nederland: In Nederland kunnen studenten rechten studeren aan verschillende universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt vaak informeel aangeduid als 'rechten'. Na het behalen van het doctoraaldiploma in rechten, kunnen studenten zichzelf Master of Laws (LL.M.) noemen en de titel meester in de rechten (mr.) voeren. Als men alleen het bachelor-deel van de studie heeft afgerond, kan men zichzelf Bachelor of Laws (LL.B.) noemen.
 2. Universiteiten waar rechten gestudeerd kan worden:  enkele universiteiten waar men rechten kan studeren, zijn Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, en Radboud Universiteit Nijmegen.
 3. Postdoctorale specialisatiemogelijkheden: Na het behalen van een rechtengraad kunnen juristen zich verder specialiseren in specifieke rechtsgebieden zoals fiscaal recht, pensioenrecht, effectenrecht, compliance en meer.  o

Enkele voorbeelden waar men rechten kan studeren en postdoctoraal zich kan bekwamen in bijvoorbeeld fiscaal, pensioen, of effectenrecht: