Vacatures voor juristen in finance

LegalinFinance richt zich op Juristen en Advocaten werkzaam binnen de financiële dienstverlening

Juridische aandachtsgebieden

Binnen de financiële dienstverlening kent men voor juristen een aantal specifieke aandachtsgebieden die in de praktijk soms door elkaar heen lopen:

Wat is een Bedrijfsjurist

Een Bedrijfsjurist of Legal Counsel is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van de financiële activiteiten van het bedrijf. Men kan daarbij denken aan jaarverslaggeving, samenwerkingsovereenkomsten, onroerendgoedtransacties, faillissementen, schadeclaims, productontwikkeling, personeelsaangelegenheden en joint ventures of statutenwijzigingen. Ook hebben bedrijfsjuristen vaak te maken met fusies en overnames.

Vacatures voor Bedrijfsjurist of Legal Counsel ]


Het juridische vakgebied kent vele specialismen. Binnen de financiële dienstverleners zijn veel Juristen werkzaam met een specifiek aandachtgebied zoals bijvoorbeeld Arbeidsrecht, Contractrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Verkeersrecht, Klachtrecht, Gezondheidsrecht, Familierecht, Ondernemingsrecht, Huurrecht, Effectenrecht of ICT recht.

Vacatures voor Juridisch Specialisten ]

Vacatures voor Juristen in Beleid en Bestuur ]


Wat is een Fiscaal Jurist

Een Fiscaal Jurist of Fiscalist adviseert particulieren en bedrijven op fiscaal terrein. Deze advisering kan betrekking op de afhandeling van btw, inkomsten en vennootschapsbelasting of zich toespitsen op de interpretatie van fiscale wetgeving binnen bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen en de uitwerking daarvan in producten en diensten.

Vacatures voor Fiscalisten ]


Wat is een Pensioenjurist

De pensioenjurist is gespecialiseerd in pensioenrecht en adviseert over fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van pensioenen en sociale zekerheidswetgeving. Hij/zij werkt meestal voor pensioenfondsen, verzekeraars of adviesbureaus en wordt meestal ingeschakeld om veranderingen in regelementen te begeleiden of om in geval van fusie of overname de regelementen gelijk te trekken.

Vacatures voor Pensioenjurist ]


Wat is een Compliance Officer

Compliance Officers zijn bij een organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Zij zien erop toe dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, en bewaken de integriteit van de organisatie. Binnen dit vakgebied fungeert de compliance officer als de interne toezichthoudervan een organisatie en zorgt er als bewaker van de integriteit van de organisatie voor dat men zich binnen de organisatie bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s.

Vacatures voor compliance officers ]


Wat is een Privacy Officer

Een Privacy Officer of Data Protection Officer (functionaris Gegevensbescherming), ziet binnen een organisatie toe op de omgang met persoonsgegevens. Daarnaast controleert deze persoon of de organisatie voldoet aan de AVG en andere toepasselijke regelgeving. Vanuit de AVG/GDPR is het aanstellen van een Privacy Officer in sommige gevallen verplicht.

Vacatures voor Privacy Officer ]


Wat is een Letselschade Advocaat of LetselschadeJurist

Kenmerkend voor Letselschade of Personenschade zaken is hun complexiteit. Hoe vertaalt lichamelijk of psychisch letsel zich naar een schadebedrag. Is er alleen sprake van medische kosten of ook van gevolgschade als gevolg van uitval van functionaliteiten. De gevolgen van het verlies van een vinger is groter voor een chirurg dan voor een accountant. De psychische impact er van is voor de een nihil en voor de ander de oorzaak van een lange depressie. Dossier lopen soms jaren en kennen veel juridische aspecten. Slachtoffers laten zich veelal bijstaan door een Letselschade Advocaat met als tegenpartij de Letselschadebehandelaar van de verzekeringsmaatschappij.

Vacatures voor Juristen in Letselschade ]


Beroepsorganisaties voor Bedrijfsjuristen, Fiscalisten, Pensioenjuristen, Belatsingadviseurs en Compliance Officers

Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen

Nederlands Genootschap van BedrijfsjuristenHet Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen, opgericht in 1930, is een vereniging die de bevordering van de rechtswetenschap en de rechtspraktijk in relatie tot het bedrijfsleven ten doel heeft. Het Genootschap tracht dit doel ondermeer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten van de leden, het ondernemen van studies en het uitbrengen van adviezen.

Van het Genootschap kunnen lid worden de juristen die juridische aangelegenheden van een onderneming behartigen. De leden zijn gebonden aan gedragsregels. Het Genootschap heeft thans ruim 1100 leden.

www.ngb.nl


De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)

Nederlands Juristen VerenigingDe Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), opgericht in 1870, is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging stelt zich ten doel juristen de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in wetgeving en geldend recht.

Het lidmaatschap staat open voor diegenen die de titel van meester, doctorandus, doctor in de rechtsgeleerdheid, meester in de rechten of bachelor in de rechten hebben verkregen aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of hogeschool.

www.njv.nl


De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

logo NOBDe Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB werd opgericht in 1954 en heeft momenteel ruim 4100 leden. Die werken bij 300 verschillende kantoren: grote zowel als kleine. Voor heel uiteenlopende cliënten: van multinational tot locale overheid en van MKB-bedrijf tot vermogende particulier.

De leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs zijn gebonden aan strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak. Ze dienen voor alles het belang van hun cliënten, voor wie ze – altijd binnen de wettelijke grenzen – een fiscaal zo gunstig mogelijk resultaat proberen te bereiken.

www.nob.net


De Vereniging van Pensioenjuristen

logo Vereniging van PensioenjuristenDe Vereniging van Pensioenjuristen heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. De Vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten van de leden, het ondernemen van studies en het uitbrengen van adviezen.

Lidmaatschap van de Vereniging staat allen open voor pensioenjuristen die de titel Certified Pension Lawyer (CPL) mogen voeren en pensioenconsultants die de titel Certified Pension Consultant (CPC) mogen voeren. Lidmaatschap van de Vereniging voor Pensioenjuristen is echter geen vereiste voor behoud van de titels.

www.vvpj.nl/


De Vereniging voor Pensioenrecht

logo VPDe Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten.

www.vvpensioenrecht.nl


Het Register Belastingadviseurs

logo RBHet Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om Register Belastingadviseur te worden en Permanente Educatie cursussen en workshops om kwaliteit en kennis op peil te houden. De Register Belastingadviseur is een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

www.rb.nl


De Vereniging van Compliance Professionals (VCO)

logo VCODe Vereniging van Compliance Professionals (VCO) is een op 5 juni 2001 opgerichte belangenvereniging van Compliance Officers. Het lidmaatschap van de Vereniging van Compliance Professionals staat alleen open voor Compliance Officers die werkzaam zijn bij effecteninstellingen, banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, commissionairs, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en andere soortgelijke onder wettelijk toezicht staande financiële instellingen.

www.vco.nl


NeVOA

logo nevoaNeVOA is in april 1994 mede in het leven geroepen omdat, volgens GBR-artikel 26 (lid 1, sub b), ondernemingsrechtsadviseurs lid dienen te zijn van een beroepsorganisatie indien zij onder gemeenschappelijke naam optreden met openbare accountants.

Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige beroepsorganisatie, met als belangrijkste taak de belangenbehartiging van onze leden. Omdat NeVOA grote waarde hecht aan de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, zijn zij gebonden aan gedragsregels, vergelijkbaar met die van bij de wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisaties.

www.nevoa.nl


Opleidingen, trainingen en cursussen

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid volgt of heeft afgerond. In Nederland kan men rechtsgeleerdheid studeren aan een aantal universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt in de volksmond veelal 'rechten' genoemd.

Iemand die het doctoraaldiploma rechten behaald heeft, mag zichzelf Master of Laws (LL.M.) noemen. Daarnaast mag men de klassieke titel meester in de rechten (mr.) voeren. Bij sommige studierichtingen werd echter opgeleid tot doctorandus (drs.). Iemand die niet de masteropleiding heeft afgerond, maar wel het bachelor-deel, mag zichzelf Bachelor of Laws (LL.B.) noemen.

Enkele voorbeelden waar men rechten kan studeren en postdoctoraal zich kan bekwamen in bijvoorbeeld fiscaal, pensioen, of effectenrecht:

Vakinformatie voor Bedrijfsjuristen, Fiscalisten, Pensioenjuristen, Belastingadviseurs en Compliance Officers

Nederland kent talloze vakbladen voor juristen. Een aantal daarvan zijn:

Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad is de toonaangevende bron voor juristen Het biedt wekelijks met zijn brede formule op alle rechtsgebieden analyses, achtergronden, opinies, nieuws, actuele wetgeving, jurisprudentie- en literatuuroverzichten, een juridische agenda en speciale themanummers.

www.njb.nl/
Nederlands Juristenblad

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) belicht de belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht (inclusief bestuursprocesrecht).

www.wolterskluwer.nl/shop/tijdschrift/nederlands-tijdschrift-voor-bestuursrecht-ntb-/NPNTSBERE-MG/
Vakblad Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht richt zich op juristen voor wie het ondernemingsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het ondernemingsrecht in aanraking komen. Het informeert diepgaand over een breed spectrum van onderwerpen: Ondernemingsrecht, Europees recht, economisch recht waaronder mededingingsrecht, sociaal recht, insolventierecht en fiscaal recht. Ondernemingsrecht verschijnt 17 keer per jaar.

www.ondernemingsrecht.nl/


Vakblad Fiscaal Rendement

Fiscaal Rendement

Fiscaal Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor fiscalisten, adviseurs, administrateurs, boekhouders en accountants. Fiscaal Rendement is anders dan andere vakbladen. Fiscaal Rendement is beknopt, zeer actueel en heel erg praktisch. Geschreven zonder blabla of theoretisch gewauwel. Zonder interviews met mensen die u toch niet wilt kennen. Fiscaal Rendement is geschreven in normale mensentaal met veel praktische tips en adviezen die u direct in de praktijk kunt brengen.

www.rendement.nl/abonnementen/

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.