vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance

Juridisch Algemeen

Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij georganiseerd wil zijn. Juristen spelen een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van deze regels en wetten.

Het recht probeert de maatschappij zo te ordenen dat mensen in harmonie kunnen samenleven. De jurist is hierbij adviseur, rechter of bemiddelaar. Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, verandert het recht ook continu. Het recht speelt in alle sectoren van de maatschappij een rol.

Aandachtsgebieden binnen de financiële dienstverlening

Binnen de financiële dienstverlening kent men voor juristen een aantal specifieke aandachtsgebieden die in de praktijk soms door elkaar heen lopen:

Bedrijfsjuridisch

Een Bedrijfsjurist is verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van de financiële activiteiten van het bedrijf. Men kan daarbij denken aan jaarverslaggeving, samenwerkingsovereenkomsten, onroerendgoedtransacties, faillissementen, schadeclaims, productontwikkeling, personeelsaangelegenheden en joint ventures of statutenwijzigingen. Ook hebben bedrijfsjuristen vaak te maken met fusies en overnames.

Pensioenjuridisch

Een Pensioenjurist heeft zich gespecialiseerd in het pensioenrecht en werkt meestal bij verzekeraars, pensioenfondsen of een adviesbureau. De jurist adviseert aan en overlegt met directie, ondernemingsraad, vakbonden en /of verzekeraars. Het gaat dan bijvoorbeeld over noodzakelijke wijzigingen van pensioenreglementen en de bijbehorende voorwaarden of een overgangsregeling in het kader van een fusie, overname of reorganisatie. Daarnaast begeleidt een pensioenjurist organisaties bij de invoering van de gekozen regeling.

Verzekeringsjuridisch

Binnen verzekeraars zijn juristen werkzaam die zich bezig houden met complexe schadeafhandeling. Een voorbeeld van een specialisme binnen dit vakgebied is de Letselschade Jurist. Zij worden tevens betrokken bij productontwikkeling. Een bijzondere variant binnen de financiële dienstverlening zijn de juristen werkzaam voor een rechtsbijstandverzekeraar. Dit taakgebied laat zich het beste vergelijken met die van de Advocaat.

Fiscaal

Een Fiscalist is een deskundige op het gebied van belastingen. Hij adviseert bedrijven bij hun belastingaangifte, fiscaal-juridische inrichting van de organisatie, productontwikkeling en implementatie van veranderende wetgeving op het productassortiment en/of de portefeuille.

Compliance

Een Compliance Officer is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen en regels die een instelling zelf heeft opgesteld. Elke financiële instelling beschikt over een compliance regeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van contrôle op de naleving ervan. Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

Beroepsorganisaties in het legal recht vakgebied:

Het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen

Nederlands Genootschap van BedrijfsjuristenHet Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen, opgericht in 1930, is een vereniging die de bevordering van de rechtswetenschap en de rechtspraktijk in relatie tot het bedrijfsleven ten doel heeft. Het Genootschap tracht dit doel ondermeer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten van de leden, het ondernemen van studies en het uitbrengen van adviezen.

Van het Genootschap kunnen lid worden de juristen die juridische aangelegenheden van een onderneming behartigen. De leden zijn gebonden aan gedragsregels. Het Genootschap heeft thans ruim 1100 leden.

www.ngb.nl


De Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)

Nederlands Juristen VerenigingDe Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), opgericht in 1870, is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland. De vereniging stelt zich ten doel juristen de gelegenheid te geven met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in wetgeving en geldend recht.

Het lidmaatschap staat open voor diegenen die de titel van meester, doctorandus, doctor in de rechtsgeleerdheid, meester in de rechten of bachelor in de rechten hebben verkregen aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of hogeschool.

www.njv.nl


De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

logo FBDe Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs is een beroepsvereniging vóór en van belastingadviseurs en heeft op dit moment heeft rond de 3000 leden. De leden van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs kan men herkennen aan de beschermde titel FB (Federatie Belastingadviseur) achter hun naam.

Als beroepsorganisatie steunt de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs de FB’s op diverse fronten, zodat zij zich maximaal voor hun cliënten kunnen inzetten. Permanente Educatie, Kwaliteit, Ondersteuning, Belangenbehartiging  en Onderwijs zijn de vijf kernbegrippen die leidend zijn in  het handelen van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs.
www.fb.nl


De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

logo NOBDe Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB werd opgericht in 1954 en heeft momenteel ruim 4100 leden. Die werken bij 300 verschillende kantoren: grote zowel als kleine. Voor heel uiteenlopende cliënten: van multinational tot locale overheid en van MKB-bedrijf tot vermogende particulier.

De leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs zijn gebonden aan strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak. Ze dienen voor alles het belang van hun cliënten, voor wie ze – altijd binnen de wettelijke grenzen – een fiscaal zo gunstig mogelijk resultaat proberen te bereiken.

www.nob.net


De Vereniging voor Pensioenjuristen

logo Vereniging voor PensioenjuristenDe Vereniging voor Pensioenjuristen heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. De Vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten van de leden, het ondernemen van studies en het uitbrengen van adviezen.

Lidmaatschap van de Vereniging staat allen open voor pensioenjuristen die de titel Certified Pension Lawyer (CPL) mogen voeren en pensioenconsultants die de titel Certified Pension Consultant (CPC) mogen voeren. Lidmaatschap van de Vereniging voor Pensioenjuristen is echter geen vereiste voor behoud van de titels.

www.pensioenconsultant-cpc.nl


De Vereniging voor Pensioenrecht

logo VPDe Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De vereniging organiseert gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten.

www.vvpensioenrecht.nl


Het College Belastingadviseurs (CB)

logo CBHet College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 3400 leden die sinds 1956 bestaat.

De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

www.cb.nl


De Vereniging van Compliance Officers (VCO)

logo VCODe Vereniging van Compliance Officers (VCO) is een op 5 juni 2001 opgerichte belangenvereniging van Compliance Officers. Het lidmaatschap van de Vereniging van Compliance Officers staat alleen open voor Compliance Officers die werkzaam zijn bij effecteninstellingen, banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, commissionairs, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en andere soortgelijke onder wettelijk toezicht staande financiële instellingen.

www.vco.nl


NeVOA

logo nevoaNeVOA is in april 1994 mede in het leven geroepen omdat, volgens GBR-artikel 26 (lid 1, sub b), ondernemingsrechtsadviseurs lid dienen te zijn van een beroepsorganisatie indien zij onder gemeenschappelijke naam optreden met openbare accountants.

Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige beroepsorganisatie, met als belangrijkste taak de belangenbehartiging van onze leden. Omdat NeVOA grote waarde hecht aan de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden, zijn zij gebonden aan gedragsregels, vergelijkbaar met die van bij de wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisaties.

www.nevoa.nl

Opleidingen, trainingen en cursussen

Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid volgt of heeft afgerond. In Nederland kan men rechtsgeleerdheid studeren aan een aantal universiteiten. De universitaire studie rechtsgeleerdheid wordt in de volksmond veelal 'rechten' genoemd.

Iemand die het doctoraaldiploma rechten behaald heeft, mag zichzelf Master of Laws (LL.M.) noemen. Daarnaast mag men de klassieke titel meester in de rechten (mr.) voeren. Bij sommige studierichtingen werd echter opgeleid tot doctorandus (drs.). Iemand die niet de masteropleiding heeft afgerond, maar wel het bachelor-deel, mag zichzelf Bachelor of Laws (LL.B.) noemen.

Enkele voorbeelden waar men rechten kan studeren en postdoctoraal zich kan bekwamen in bijvoorbeeld fiscaal, pensioen, of effectenrecht:

Evenementen

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op Juridisch gebied:

De agenda van rechtennieuws.nl met juridische evenementen,
congressen, lezingen, symposia en (postacademische) opleidingen: rechtennieuws.nl/agenda.

Actueel overzicht op www.cms-dsb.com van carrière-evenementen: www.cms-dsb.com.

Het Nationaal Juristencongres is het grootste juridische carrière-evenement van Nederland. Met (bedrijfs)presentaties, workshops en andere interessante sessies: www.juristencongres.nl.

De agenda van recht.nl met congressen, seminars en opleidingen voor juridische professionals: agenda.recht.nl.

Actueel overzicht door het Nederlands Juristenblad van juridische evenementen, congressen, lezingen en seminars: www.njb.nl.

Vakbladen

Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad

Het Nederlands Juristenblad is de toonaangevende bron voor juristen Het biedt wekelijks met zijn brede formule op alle rechtsgebieden analyses, achtergronden, opinies, nieuws, actuele wetgeving, jurisprudentie- en literatuuroverzichten, een juridische agenda en speciale themanummers.

 


Vakblad Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht richt zich op juristen voor wie het ondernemingsrecht een primair aandachtsgebied vormt of die regelmatig met het ondernemingsrecht in aanraking komen. Het informeert diepgaand over een breed spectrum van onderwerpen: Ondernemingsrecht, Europees recht, economisch recht waaronder mededingingsrecht, sociaal recht, insolventierecht en fiscaal recht. Ondernemingsrecht verschijnt 17 keer per jaar.


Vakblad Pensioen Advies

Pensioen Advies

Pensioen Advies, kortweg PA, is een opiniërend vakblad met een onafhankelijke visie. PA geeft u praktijkgerichte en direct toepasbare informatie over toekomstvoorzieningen als employee benefits, financial planning en pensioenen, maar ook over arbeidsongeschiktheid, fiscaliteiten en de interpretatie van wetgeving en jurisprudentie.

PA geeft u een goed beeld van wat er leeft in uw vakgebied. Een beeld dat wordt aangevuld met essentiële informatie over actuele ontwikkelingen op productgebied bij aanbieders van toekomst-voorzieningen. Praktijkcases geven u concrete tools voor verkoop en marketing.


Vakblad Fiscaal Rendement

Fiscaal Rendement

Fiscaal Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor fiscalisten, adviseurs, administrateurs, boekhouders en accountants. Fiscaal Rendement is anders dan andere vakbladen. Fiscaal Rendement is beknopt, zeer actueel en heel erg praktisch. Geschreven zonder blabla of theoretisch gewauwel. Zonder interviews met mensen die u toch niet wilt kennen. Fiscaal Rendement is geschreven in normale mensentaal met veel praktische tips en adviezen die u direct in de praktijk kunt brengen.

Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp