vergrootglas
Vacatures voor juristen in finance
Wim Pauw

Risk en Compliance - Van macht naar kracht.

Interview met Wim Pauw - Manager Risk & Compliance

Riskmanagers en Compliance officers. Niet zelden gezien als buitenbeentjes die met vervelende regeltjes menig businessmanager tot wanhoop drijven. Dat moest anders kunnen, vond men bij Achmea. Het roer ging om. Cultuur en gedrag kwamen in plaats van het sec invoeren van regels, het opgeheven vingertje maakte plaats voor proactieve begeleiding en degelijk advies. Van macht naar kracht of hoe een organisatie succesvol kan zijn in Riskmanagement en Compliance.

Noodzaak tot veranderen
Operational Risk management en Compliance functioneerden binnen Achmea altijd naast elkaar. Elke functie kende zijn eigen karakteristiek en dito management en medewerkers. In de financiële wereld, waar het vertrouwen de laatste tijd sterk onder druk staat met toenemende regeldruk als gevolg, vonden wij dit niet meer wenselijk. Overlap van activiteiten, verschillen in benadering, onduidelijkheden en onbegrip in de organisatie zorgden ervoor dat de R&C functie niet altijd serieus werd genomen. Eisen en regels werden vooral onder druk van wettelijke- of company kaders ingevoerd en niet gezien als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en gewenste cultuur. Niet bepaald de vruchtbare grond waarin het gezaaide goed groeit. Een cultuur zou gestoeld moeten zijn op proactief samenwerken met alle niveaus en niet op het redeneren vanuit macht ‘omdat het moet’. Het voortouw nemen dus en niet lijdzaam afwachten tot je aan alle kanten wordt ingehaald.

Hoe dan?
Het management nam het initiatief om een moderne Risk en Compliance organisatie neer te zetten. Eén die was voorbereid om de organisatie te helpen met het invoeren van de sterk toenemende eisen van interne- en externe stakeholders, zoals de politiek en toezichthouders. Om te beginnen zijn de Riskmanagement- en de Compliance functie onder één leiding geplaatst. Vooral bedoeld om een begin te maken met een eenduidige aanpak waarin alle specialismen herkenbaar blijven en elkaar versterken. Hierbij zijn nieuwe rolprofielen gemaakt waarin begrippen als adviseur, sparring partner, risicomanager en vraagbaak duidelijk naar voren komen. Bij het aannamebeleid wordt meer gelet op houding en gedrag en de persoonlijkheid van de kandidaat. Natuurlijk is inhoudelijke kennis belangrijk, maar persoonlijkheid stelt nieuwe medewerkers in staat om de rol succesvol in te vullen. Zij moeten immers samen met de bestaande bezetting de cultuurdragers worden van het nieuwe model R&C afdeling. Een afdeling die de slag maakt van controles, formele implementaties en monitoring naar een adviesbedrijf dat uitgaat van proactief handelen, preventie, samenwerking en enabeling. Dit laatste vooral om de business te helpen zelf voldoende volwassenheid te bereiken in het managen van Compliance en andere risico’s en het maken van keuzes daarbij.

In bijgaande grafiek wordt dit visueel weergegeven.
http://www.riskcarriere.nl/pdf/effectiviteitscurve.pdf

Dynamiek
Grote organisaties hebben een eigen operationele en politieke dynamiek. Wat je wilt is niet altijd zomaar geregeld. Deze complexiteit vraagt om een duidelijke governance en heldere afspraken over de verantwoordelijkheden binnen de three lines of defence van Achmea.

De eerste lijn, de business, was vooralsnog niet erg bekend met operational risico denken. De tweede lijn begeleidt en adviseert de eerste lijn en toetst opzet, bestaan en werking van de manier waarop risico’s worden beheerst. De interne accountantsdienst geeft zekerheid als derde defencelijn over het geheel aan risicobeheersmaatregelen.

Uitdaging voor de tweede lijn zat ‘m in de manier waarop invulling werd gegeven aan de begeleiding van de eerste lijn. Hiertoe is het principe ‘voordoen, meedoen, zelfdoen’ geformuleerd. Risk & Compliance werkt samen met de eerste lijn, helpt waar nodig en geeft tegelijkertijd duidelijk (vooraf) aan vanaf welk punt en op welk moment het haar monitorende rol gaat vervullen. Willen wordt binnen de eerste lijn op deze manier meer gestimuleerd dan moeten, waardoor de stap van ‘meedoen naar ‘zelf willen’ nog maar klein is. Daarnaast werkt Risk & Compliance meer als partner samen met de interne-, en in voorkomende gevallen, de externe accountant. Uiteraard wel binnen de eigen identiteit en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke clubs.

En toen was er koffie
Een jaar lang is veel ambassadeurswerk verricht. De boodschap was dat de risico’s moeten worden beheerst op de plek waar ze zich kunnen voordoen. Financiële risico’s binnen de finance kolom, verzekeringstechnische en operationele risico’s binnen de operatie en marktrisico’s binnen de commerciële omgeving. Afdelingen moesten dus zelf aan de slag en dat was even wennen. Zoals eerder genoemd was men niet gewend om te denken in termen van risico’s, laat staan dat kennis voorhanden was hoe die risico’s te beheersen.

R&C is met de afdelingen aan het werk gegaan. Zij kregen vanuit R&C een eigen accountmanager toegewezen. Risk- en Compliance coördinatoren zijn in de lijn benoemd en verantwoordelijkheden zijn belegd. Activiteiten zijn beschreven en geprioriteerd en er zijn duidelijkere rapportagelijnen opgezet. Zo zijn zichtbare teams ontstaan met eigen verantwoordelijkheden, gebaseerd op het principe dat het voorkomen en beheersen van risico’s iets is wat je samen doet. De interne accountant heeft zijn rol behouden maar wordt meer dan voorheen ook ingeschakeld als consultant en toetst nu meer ideeën en plannen vooraf dan alleen de uitkomsten achteraf.

Langzamerhand is een duidelijke, integrale risico-aanpak ontstaan waarbij op alle niveaus mét elkaar in plaats van naast elkaar wordt gewerkt. Ook humor heeft meer dan voorheen zijn intrede gedaan. Risk en Compliance werd interessant en leuk. Zelfs de ‘moetjes’ kunnen nu meer en meer rekenen op begrip door de manier waarop ze in de organisatie worden ingevoerd. “Ga eens wat vaker koffie drinken met elkaar” werd het motto.

Makkelijk?
Is het dan echt zo makkelijk? Was het maar waar. De worsteling met de beschikbare capaciteit binnen alle drie de lijnen van defence is een voortdurende strijd. Er moet steeds meer gebeuren in een wereld waar rendementen onder druk staan en het beheersen van kosten heilig is; Achmea wil de meest vertrouwde verzekeraar zijn en het klantbelang centraal stellen ... Prioriteren dus en daarbij kunnen de belangen wel eens botsen (tijd vs. prioriteit). Waar voorheen de Riskmanagers en Compliance-officers nogal eens op hun strepen gingen staan, worden prioriteiten nu meer samen bepaald. De business wordt op deze manier beter in staat gesteld zelf verantwoorde keuzes en afwegingen te maken. Daar waar prioriteiten botsen met bijvoorbeeld een groepsvereiste, zal de afdeling R&C de business uitleggen dat er nu even andere keuzes gemaakt moeten worden en vervolgens helpen om die te realiseren. Andersom zal ook de noodzaak van bepaalde eisen en de gevolgen van het niet (direct) kunnen naleven ervan aan de kaderstellende organisatie worden uitgelegd. Door de gekozen businessstructuur is er altijd een escalatiemogelijkheid voor die gevallen dat het echt spannend wordt.

De toekomst
De afdeling R&C heeft de afgelopen twee jaar een belangrijke cultuurslag gemaakt en met resultaat. De tweede lijn is meer zichtbaar voor de organisatie en de eerste lijn neemt meer zelf verantwoordelijkheid en initiatief om risico’s te bespreken en te beheersen. Toch is er nog veel te winnen. Onder de werktitel ‘Van macht naar kracht’ wordt deze verandering de komende jaren voortgezet. Het uiteindelijke doel is om het optimum in Risk en Compliance te bereiken. Om te weten wat er speelt, dit goed te kunnen uitleggen en een adequaat pakket beheersmaatregelen in te richten en in stand te houden. Om de business vertrouwen te geven om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Om antwoorden te kunnen geven voordat de vragen worden gesteld. De Risk en Compliance medewerkers zijn steeds meer op alle niveaus in staat volwaardig gesprekspartner te zijn en opereren als een team specialisten dat in staat is om autonoom en verbindend te opereren in een voortdurend veranderende wereld.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 16-11-2012
Contactgegevens

CareerGuide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Legalinfinance.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp